Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kontrole PUP

Kontrole PUP

L.P. Okres kontroli Instytucja Temat kontroli ROK 2020 1 11-14.08.2020r. Śląski Urząd Wojewódzki Sprawdzenie prawidłowego i celowego wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi. 2 15.09.2020r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Sprawdzenie prawidłowego wyposażenia za...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-23 11:00

2. Organizacja Urzędu

Organizacja Urzędu

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Pożyczka dla mikro przedsiębiorcy 32 765-35-89 32 765-29-42 Dofinansowanie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 32 765-35-97 32 765-35-94 32 765-29-56 Dofinansowanie samo zatrudnionych 32 765-29-54 32 765-35-93 32 765-29-48 Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 32 765-35-89 Rejestracja elektroni...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-28 09:59

3. Zakres Kompetencji

Zakres kompetencji

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności: 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 3) opiniowanie opracowanych propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz sprawozdań z ich wykorzystania; 4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotycz...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:23

4. Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub nieodpłatną mediację, ...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-26 08:16

5. Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich Hanna Becker Przyjmuje Interesantów Wtorek 11.00 - 13.00 Z-Ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich Ireneusz Pilch Przyjmuje Interesantów Czwartek 9.00 - 11.00 Główny Księgowy Beata Brzezowska Tel. 32 765-29-43 Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Katarzyna Ziemkiewicz Tel. 32 765-29-57 Z-Ca Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Maria Fryc-Warkocz Tel. 32 765-29-57 Kierownik Centrum...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 07:28

6. Sprawozdania

Sprawozdania z działalności urzędu

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:19

7. Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadzany jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 09:45

8. Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:43

9. Nowe kierunki kształcenia

Nowe kierunki kształcenia

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-29 08:21

10. Oferta pracy - Pośrednik pracy - stażysta (rekrutacja zakończona)

Oferta pracy - Pośrednik Pracy - stażysta

Utworzony: 2019-03-26 | Zmodyfikowany: 2019-03-26 12:23

11. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Katarzyna Ziemkiewicz - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego e-mail: kadry@pup.siemianowice.pl tel. 32 765 29 57 Roman Bańczyk - Informatyk e-mail: informatyk@pup.siemianowice.pl tel. 32 765 29 47

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 10:02

12. Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich następuje poprzez: ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej, wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej z zachowaniem postanowień ustawy o dostępie do informa...

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 10:01

13. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 13:40

14. Poprzednie kadencje Rady

Poprzednie kadencje Rady

Poprzednie kadencje Powiatowej Rady Zatrudnienia Kadencja styczeń 2013- styczeń 2017 Wiesław Rak – Przewodniczący PRZ Bogdan Seweryn – Zastępca Przewodniczącego PRZ Stanisław Glados Franciszek Rzepczyk Grazyna Hołyś – Warmuz Stefan Wieczorek Artur Górny Artur Kowalczyk Monika Maźnio Zbigniew Krupski Katarzyna Markefka Kadencja styczeń 2009- styczeń 2013 Jacek Rzepczyk – Przewodniczący PRZ Stanisław Glados – Zastępca Przewodniczącego PRZ Marian Malaka Andrzej Grzy...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 09:46

15. Obecny Skład Rady

Obecny Skład Rady

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie Kadencja 2017-2021 Wiesław Rak – Przewodniczący PRRP Grażyna Hołyś – Warmuz – Zastępca Przewodniczącego PRRP Stanisław Glados Bogdan Seweryn Artur Górny Grzegorz Budis Adam Flakus

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 09:04

16. Zakres Kompetencji

Zakres Kompetencji

Szanowni Państwo Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; udzielan...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:15

17. Centralna Baza Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 13:22

18. Statut Powiatowego Urzędu Pracy

Statut Powiatowego Urzędu Pracy

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 12:08

19. Schemat organizacyjny

Schemat Organizacyjny

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 11:57

20. ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 10:32