artykuł nr 1

Zakres kompetencji

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie opracowanych propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz sprawozdań z ich wykorzystania;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Powiatowej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

  •   kryteria doboru bezrobotnych,
  •   zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie Rad Rynku Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630)