artykuł nr 1

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy
w Siemianowicach Śląskich następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej z zachowaniem postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, PUP ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

     

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Forma złożenia dokumentów:

  1. Osobiście, w Kancelarii Urzędu (parter)
  2. pocztą tradycyjną na adres siedziby PUP Siemianowice Śląskie (41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17),
  3. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@pup.siemianowice.pl,
  4. za pośrednictwem platformy ePUAP, 


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 zpóźn. zm.)