artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ?

Podmiotem uprawnionym, której przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest:

  • osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgłoszenia na porady

 

należy dokonywać pod numerem telefonu : 32/760 53 89, 32/760 54 61 oraz 32/760 53 90 w godzinach pracy Urzędu, mailowo: k_kratofil@um.siemianowice.p, m_bogdol@um.siemianowice.pl lub osobiście w pokoju nr 37 w Urzędzie Miasta, ul. Michałkowicka 105

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie w/w porad odbywa się poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście będzie udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) lub poza punktem w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wyzwolenia 17 – RADCY PRAWNI/ADWOKACI

poniedziałek

12.00-16.00

Radca Prawny

wtorek

8.00-12.00

Radca Prawny

środa

11.00-15.00

Adwokat

czwartek

8.00-12.00

Radca Prawny

piątek

8.00-12.00

Adwokat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17 – RADCY PRAWNI/ADWOKACI

poniedziałek

8.00-12.00

Radca Prawny

wtorek

8.00-12.00

Adwokat

środa

8.00-12.00

Radca Prawny

czwartek

13.00-17.00

Adwokat

piątek

8.00-12.00

Radca Prawny

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 10 - Organizacja Pozarządowa – Sursum Corda

 

poniedziałek

9.30-13.30

wtorek

9.30-13.30

środa

15.00-19.00

czwartek

9.30-13.30

piątek

15.00-19.00

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej w danym punkcie na terenie Siemianowic Śląskich

 

Ankietę należy złożyć:

  • bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się w punkcie, w którym udzielana jest porada prawna lub,
  • w późniejszym terminie przesłane listownie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: k_kratofil@um.siemianowice.pl